Lêskoffer

De Berneboeke-ambassadeur kiest alle jierren tsien Fryske berneboeken, foar alle leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in grut Frysk taaleigen biede, plezierich (foar)lêze of tige gaadlik binne foar allerhande kreative of taalkundige ferwurkingsopdrachten.

Sy binne mei-inoar te bestellen yn de Lêskoffer, mei in spesjale koarting. By eltse titel is in lesbrief makke, dy’t fergees te downloaden is op dizze webside. De lesbrieven foar de nijste Lêskoffer wurde geandewei it jier tafoege.

Foar 2022 steane der wer tsien nije boeken sintraal, mar de Lêskoffers fan 2020 en 2021 binne ek noch altyd te bestellen.