Lêskoffer 2020

Lêskoffer 2020

Alle tsien boeken fan de Tiplist 2020 mei-inoar mei spesjale koarting.

€ 125,- Bestel
Skattich

Skattich

ûnderbou
ISBN: 9789056151386

Knyntsje Tys hat skjin syn nocht. Omdat er sa lyts en pluzich is, fynt elkenien him skattich – en hy wól net skattich wêze! Hy keapet in sinnebril en in motor, en besiket stoer te rinnen en lilk te sjen. Mar helpt it allegear wol?

De toverangel fan Ate

De toverangel fan Ate

middenbou
ISBN: 9789460381195

As der in fiskwedstriid holden wurdt, wol Ate ek meidwaan. Mar hy hat gjin angel. Dêr wit pake Jan wol wat op. Hy makket foar Ate in toverangel. In toverangel mei trije bledsjes. En dy bledsjes binne hiel spesjaal…
De toverangel fan Ate: ek geskikt foar bern dy’t graach bûten boartsje.

De bisteboel fan Omke Roel

De bisteboel fan Omke Roel

ûnderbou
ISBN: 9789062738809

De bisteboel fan Omke Roel is in muzikaal printeboek mei 23 ferskes en ferhaaltsjes. Om foar te lêzen of om sels te lêzen. Mei in cd, mei dêrop ferskes oer alle bisten dy’t op de pleats fan Omke Roel wenje.
Thys Wadman skreau in prachtich ferhaal mei de súksesfolle bistelietsjes fan Hindrik van der Meer as útgongspunt. Kees van der Meer makke nije arranzjeminten by de ferskes en Natascha Stenvert soarge foar de sfearfolle yllustraasjes.

Tije

Tije

middenbou
ISBN: 9789492176271

Tije mei graach bûten by de buorlju op de pleats boartsje.
Mar no moat er ferhúzje nei de stêd en dêr sjocht er bot tsjinoan.
Soed er dêr wol freonen krije? En hoe soe it op skoalle gean?
Yn ʾe stêd krijt Tije in hiel bysûndere freon, mar oft dat helpt…
In boek foar bern fan7 – 9 jier oer in plakje fine yn in nije omjouwing.
Mei prachtige yllustraasjes fan de skriuwster sels.

Sirkus PeM en de ûlewapper

Sirkus PeM en de ûlewapper

middenbou
ISBN: 9789492176516

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou – al giet net alles sa’t se it bedoeld ha.
Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten … foar Pier en Marieke. Ferhalen foar bern fan 6 jier ôf.

It leafst bin ik in fûgel

It leafst bin ik in fûgel

midden- en boppebou
ISBN: 9789492176899

Poëzy foar bern fan 9-99 jier Mei gedichten fan:
Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

De kening fan juster

De kening fan juster

boppebou
ISBN: 9789062739271

De wyn begjint te razen. Fûgels krieze. Hy komt der oan …
Yn alle rêst hat de Raveman wachte op syn kâns om kening fan it Lân fan Juster te wurden. No’t de âlde Kening Magnus it lân ferlitten hat, grypt er syn kâns. Der is noch ien probleem: Renske. As Renske op in dei op it hûs fan Pake past, stiet der in geheimsinnige man op ‘e stoepe. Fan dat momint ôf sil neat mear itselde wêze …

Wenje yn in skilderij

Wenje yn in skilderij

boppebou
ISBN: 9789492052209

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wezen.

Heksegrytta

Heksegrytta

boppebou
ISBN: 9789056154202

Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere krêften hawwe?
Heksegrytta is in ferhaal oer freonskip en oer hoe’tsto dy in hâlding joust yn in klasse wêr’t nimmen dy ken. Soms dochst eat wat ferkeard útpakt en barre der dingen dy’tst fan te foaren noait betinke koest.

Silke & Miss Dee

Silke & Miss Dee

boppebou
ISBN: 9789493159235

De âlde Miss Dee dy’t yn Ingelân berne is, wennet mei hûn en kat in eintsje bûten it doarp. De minsken fine har mar raar, want se sammelet fan alles en noch wat. Har hiele hûs leit fol skuon, huodden en kranten. De muorren binnen sels beplakt mei krantepapier.

As Silke, in famke dat in eintsje fierderop op in pleats wennet, op in kear yn it krantehûs skûlje mei foar de rein, ûntstiet in bysûndere freonskip. Silke leart hoe’t se omgean moat mei famkes yn de klasse dy’t har pleagje. Miss Dee fleuret wakker op fan Silkes ferhalen, leart har in soad Ingelske wurden, en nimt sels wer kontakt op mei har suster yn Ingelân.